Bir çözelti, su katılarak seyreltildiğinde pH'ı suyun pH'ına yaklaşır.

pH değeri çözeltideki hidronyum iyonu (H3O+ veya kısaca H+) derişimiyle ters orantılıdır. H+ derişimi arttıkça pH düşer, azaldıkça pH yükselir. 

Örnek 1:

Elimizde pH'ı 3 olan bir çözelti ve pH'ı 7.5 olan su olsun. Çözeltiyi suyla seyreltmeye başlayalım. Su kattıkça çözeltinin pH'ı yükselerek 7.5'e yaklaşır. pH = 3 olan bir çözeltinin H+ derişimi, pH = 7.5 olan suya kıyasla çok yüksektir. Bu çözeltiyi suyla seyreltince H+ derişimi düşeceği için pH'ı yükselir.

Örnek 2:

Aynı suyu pH'ı 9 olan bir çözeltiye eklediğimizde bu kez çözeltinin pH'ı düşer. Su eklemeyi sürdürürsek giderek 7.5'e yaklaşır. pH = 9 olan bir çözeltinin H+ derişimi, pH = 7.5 olan suya kıyasla çok düşüktür. Bu çözeltiye su ekleyince H+ derişimi artacağı için pH'ı düşer.

Ancak konu şıraya su katmak olduğunda iki nedenden ötürü pH sabit kalır:

1) Logaritmik bir değer olduğundan, pH'taki küçük değişimler için H+ derişiminde büyük değişmeler olmalıdır. Örneğin, bir çözelti 2 kat seyreltilirse pH'ı ancak 0.3'lük bir değişim gösterir. Oysa şarap yapımı sırasında çok aşırı durumlarda bile 1 litre şıraya 0.1 litre kadar su katılır. Bu seyreltmenin yaratacağı yaklaşık 0.04'lük pH artışı ise gözardı edilebilir. Üstelik, aşağıda anlatılan etki nedeniyle teorik olarak hesaplanan 0.04'lük pH artışı da gerçekleşemez.

2) Şıradaki organik asitler "zayıf asit"tir. Kuvvetli asitler son molekülüne kadar suda iyonlaşıp çözeltiye bol miktarda H+ iyonu verirken zayıf asitlerin ancak bir kısmı iyonlaşır. Kalanı, asitin sudaki eriyiğidir. Üzüm suyunda ağırlıklı oranda bulunan tartarik asit ve diğer asitler (malik, sitrik) de zayıf asittir ve tamamı iyonlaşmaz. Şıraya su eklendiğinde zayıf asitten gelen H+ iyonlarının derişimi azalır. Ancak suda erimiş halde çok sayıda zayıf asit molekülü vardır ve bunların bir kısmı hemen iyonlaşarak azalan H+ derişimini tekrar denge noktasına getirir ve pH sabit kalır.